ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 4ου ΓΕΛ ΕΥΟΣΜΟΥ

 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

    Το σχολείο αποτελεί θεσμό που προετοιμάζει τα παιδιά, με τη μάθηση και την αγωγή, για την απρόσκοπτη ένταξη τους σε μια ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία, με σκοπό την ειρηνική και δημιουργική τους συμβίωση. Φροντίζει να εφοδιάσει τους μαθητές με ό,τι είναι αναγκαίο, ώστε να γίνουν ικανοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοινωνίας, μέσα στην οποία θα ζήσουν, συμβάλλοντας ταυτόχρονα σαν ενεργοί πολίτες στη βελτίωση και την προαγωγή των όρων λειτουργίας της. Για να επιτύχει τους στόχους του πρέπει, πρώτα απ’ όλα, να είναι χώρος αποδεκτός από τους διδάσκοντες και τους μαθητές, η λειτουργία του οποίου να στηρίζεται στη σύγχρονη παιδαγωγική - επιστημονική γνώση και σε δημοκρατικές δομές και διαδικασίες.

     Η σχολική κοινότητα του 4ου ΓΕΛ ΕΥΟΣΜΟΥ, στη βάση όλων των παραπάνω γενικών επισημάνσεων και αξιοποιώντας το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την οργάνωση και τη λειτουργία του Λυκείου και της σχολικής ζωής γενικότερα αλλά και την πλούσια εκπαιδευτική και παιδαγωγική εμπειρία και παράδοση της σχολικής κοινότητας που εκπροσωπεί και αφού έλαβε υπόψη της  τη γνώμη των μαθητικών κοινοτήτων εισηγείται στο Σχολικό Συμβούλιο τη θέσπιση ενός κανονισμού λειτουργίας σύγχρονου, δημοκρατικού ικανού να συμβάλλει στη διαμόρφωση όρων αρμονικής συνεργασίας όλων των παραγόντων της σχολικής μας κοινότητας, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός δημοκρατικού αλλά όχι ακυβέρνητου, πειθαρχημένου αλλά όχι αυταρχικού, σύγχρονου, ελκυστικού, δημιουργικού, αποτελεσματικού και ανοικτού στην κοινωνία σχολείου. Ο κανονισμός αυτός αποτελεί προϊόν ισότιμης διαβούλευσης και συνδιαμόρφωσης των μελών της κοινότητας στα πλαίσια μιας δημοκρατικής σχολικής διοίκησης επιδιώκοντας την αυτοδέσμευση και την από κοινού προστασία εφαρμογής του ώστε να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ιδιαίτερες ανάγκες του συγκεκριμένου σχολείου.

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1.  Για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του σχολείου είναι απαραίτητη η συνεργασία και ο αμοιβαίος σεβασμός διδασκόντων και διδασκομένων. 

2.  Καθηγητές και μαθητές είμαστε υπεύθυνοι για τη σωστή λειτουργία του σχολείου, μεταφέροντας δημιουργικά στη σχολική μας πραγματικότητα το περιεχόμενο και τους στόχους της εκπαιδευτικής νομοθεσίας,

3.  Διευκολύνουμε την εκπαιδευτική διαδικασία με την προετοιμασία και την ενεργή συμμετοχή μας στο μάθημα, την τήρηση του ωραρίου έναρξης και λήξης των μαθημάτων, τον αμοιβαίο σεβασμό των ορίων που η διάκριση και η συμπληρωματικότητα των σχέσεων διδάσκοντα – μαθητή καθορίζει.

4.  Συμμετέχουμε ενεργά στις εξωδιδακτικές δραστηριότητες του σχολείου με καλλιτεχνικό, αθλητικό και κοινωνικό περιεχόμενο, καλλιεργώντας την ανάπτυξη της σχολικής μας ζωής και τη σύνδεσή της με τη ζωή της τοπικής κοινωνίας.

5.  Στοχεύουμε στην αισθητική βελτίωση του σχολικού περιβάλλοντος, βοηθώντας στη συντήρηση και την καθαριότητα των εγκαταστάσεων και των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου.

6.  Κάθε μαθητής έχει τη δική του, σεβαστή από όλους προσωπικότητα.

7.  Όλοι οι μαθητές είναι ίσοι στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο σχολείο.

8.  Δεν γίνονται αποδεκτοί αποκλεισμοί και διακρίσεις στη βάση εθνικών, φυλετικών, θρησκευτικών, κοινωνικών και προσωπικών διαφοροποιήσεων.

9.  Στηλιτεύεται και ελέγχεται με μηδενική ανοχή η διατύπωση και έκφραση κάθε μορφής λεκτικής, σωματικής ή ψυχολογικής βίας προς τους μαθητές από οποιονδήποτε

10.  Οι διδάσκοντες συνεργάζονται στα πλαίσια των καθηκόντων και υποχρεώσεων τους με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, ενημερώνονται έγκαιρα απ’ αυτούς για κάθε ιδιαίτερο πρόβλημα και τους ενημερώνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα για θέματα συμπεριφοράς και επίδοσης των παιδιών τους.Επίσης είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ως προς τη μορφή και το ύφος της γλώσσας που χρησιμοποιούν προς τους μαθητές και τους γονείς τους, δείχνουν ιδιαίτερο σεβασμό σε όλες τις απόψεις, επιβάλλουν τις όποιες ποινές σε παιδαγωγικό πλαίσιο και συνεργάζονται με όλους τους φορείς στοχεύοντας στην ασφάλεια όλων και την τήρηση του πλαισίου δράσεων της σχολικής κοινότητας.

11.  Στην εφαρμογή του Πλαισίου Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής βοηθά και το Συμβούλιο Τμήματος που αποτελείται από όλους τους/τις διδάσκοντες/ουσες στο τμήμα και προεδρεύει ο/η αρχαιότερός τους ή ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, εφόσον διδάσκουν σ’ αυτό. Με έκτακτες συνεδριάσεις του αντιμετωπίζει κάθε φορά τα προβλήματα που ανακύπτουν σχετικά με τη φοίτηση, τη συμπεριφορά, την υγεία και την πρόοδο των μαθητών του τμήματος. Συνεδριάζει κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου και εκτός ωρών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών. Στις συνεδριάσεις του μπορεί να συμμετέχει και το προεδρείο της μαθητικής κοινότητας του τμήματος. Συζητά και εισηγείται στον Σύλλογο διδασκόντων/ουσών θέματα που σχετίζονται με την παιδαγωγική αντιμετώπιση των μαθητών/τριών του τμήματος λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες τους αλλά και οποιοδήποτε παράπονο υπάρχει σχετικό με απαράδεκτες συμπεριφορές.   

12.  Προσπάθεια και στόχευση όλων πρέπει να αποτελεί η διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας και η αποφυγή πολώσεων και ασυμβίβαστων αντιθέσεων.

 

                                                  ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Σχολικό Συμβούλιο συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και αντιμετωπίζει κάθε γενικότερο θέμα σχετικό με την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, αποτελούμενο από τα εξής επτά (07) μέλη:

1.Πρόεδρος: Ο Διευθυντής του σχολείου, αναπληρούμενος από τον Υποδιευθυντή.

2. Αντιπρόεδρος: Εκπρόσωπος του Δήμου – Αιρετός

3. Μέλος: Εκπρόσωπος του Δήμου – Υπηρεσιακός

4. Μέλος: Καθηγητής από τον Σύλλογο διδασκόντων

5. Μέλος: Καθηγητής από τον Σύλλογο διδασκόντων

6. Μέλος: Καθηγητής από τον Σύλλογο διδασκόντων

7. Μέλος: Εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

Ένας εκπρόσωπος των Μαθητικών Κοινοτήτων που ορίζονται με απόφαση του Μαθητικού Συμβουλίου, μετέχει στο Σχολικό Συμβούλιο του σχολείου χωρίς δικαίωμα ψήφου

.

 

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

1.  Με την ενεργή συμμετοχή τους στις προβλεπόμενες από τη σχετική νομοθεσία διαδικασίες σύστασης και λειτουργίας των Μαθητικών Κοινοτήτων οι μαθητές μπορούν να κάνουν προτάσεις για θέματα που τους αφορούν, βοηθώντας  στην επίλυση προβλημάτων και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ομαλή λειτουργία του σχολείου.

2.  Οι μαθητές ενημερώνονται έγκαιρα και υπεύθυνα για όλα τα θέματα που τους αφορούν (εκπαιδευτική νομοθεσία, λειτουργία σχολείου) μέσω των εκπροσώπων τους, ή με άμεση ενημέρωση τους από τον Διευθυντή, τον Υποδιευθυντή και τον υπεύθυνο κατά περίπτωση καθηγητή.

3.  Με ευθύνη των Προεδρείων των Μαθητικών Κοινοτήτων, του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης του σχολείου λειτουργούν πίνακες Ανακοινώσεων των Μαθητικών Κοινοτήτων σε χώρο συγκέντρωσης και παραμονής των μαθητών μέσα στο κτίριο.

4.  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ενημερώνονται εγγράφως (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή προσκλήσεως σε ενημερωτικές συναντήσεις) οι γονείς – κηδεμόνες των μαθητών.

5.  Οι ενήλικοι μαθητές (με συμπληρωμένο το 18ο έτος της ηλικίας τους) ρυθμίζουν οι ίδιοι θέματα εγγραφών, φοίτησης και κάθε συναφές με την παρουσία τους στο σχολείο θέμα. Οι γονείς – κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών έχουν την ευθύνη για την ρύθμιση όλων των ανωτέρω θεμάτων.

6.  Μέχρι τις 10 Οκτωβρίου ο Διευθυντής σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών οργανώνει ενημερωτική συγκέντρωση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/τριών, στην οποία οι γονείς ενημερώνονται από τους διδάσκοντες/ουσες για ζητήματα λειτουργίας του σχολείου. Η ημέρα και ώρα της συγκέντρωσης καθορίζονται με κριτήριο τη διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων και κηδεμόνων.

7.  Για την καλύτερη ενημέρωση - συνεργασία μεταξύ των γονέων - κηδεμόνων των μαθητών και των διδασκόντων καταρτίζεται πρόγραμμα από τους διδάσκοντες σε συνεργασία με το διευθυντή του σχολείου, (δύο ωρών εβδομαδιαίως για κάθε καθηγητή, καθώς και μιας ημέρας ανά μήνα με την παρουσία όλων), το οποίο κοινοποιείται στους γονείς των μαθητών.

8.  Τα μέλη του προεδρείου του Μαθητικού Συμβουλίου συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου στις Συνεδριάσεις του Συλλόγου διδασκόντων, όταν συζητούνται θέματα μαθητικού ενδιαφέροντος, συναφή με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό λειτουργίας των Μαθητικών Κοινοτήτων.

9.     Μαθητής που παραπέμπεται για παράπτωμα στο Σύλλογο των καθηγητών, έχει δικαίωμα παρουσίας και  απολογίας στη σχετική διαδικασία.

10.  Το Προεδρείο της Μαθητικής Κοινότητας και του Μαθητικού Συμβουλίου του σχολείου παραβρίσκονται με δικαίωμα λόγου στις συνεδριάσεις του Συλλόγου των καθηγητών για πειθαρχικά θέματα.

 

ΦΟΙΤΗΣΗ

1.     Η φοίτηση στο σχολείο είναι υποχρεωτική. Οι μαθητές οφείλουν να παρακολουθούν ανελλιπώς όλα τα μαθήματα. Όταν είναι ανάγκη να απουσιάσουν, φροντίζουν (οι ίδιοι ή οι κηδεμόνες τους) να ενημερώνουν έγκαιρα το σχολείο. Η διαδικασία που αφορά τις απουσίες καθορίζεται από τη σχετική νομοθεσία και τηρείται από το σχολείο.

2.     Η προσέλευση στο σχολείο γίνεται έγκαιρα, πριν χτυπήσει το κουδούνι για την έναρξη του Ωρολογίου διδακτικού προγράμματος. Η πρώτη ώρα του προγράμματος αυτού, αρχίζει με την πρωινή συγκέντρωση (08:20), γι’ αυτό και η παρουσία καθηγητών και μαθητών σ’ αυτήν είναι υποχρεωτική όσο και αναγκαία. Η ανάγκη αυτή απορρέει από το  ότι η καθημερινή πρωινή συγκέντρωση αποτελεί μοναδική ευκαιρία συλλογικής συνάντησης, ενημέρωσης και προετοιμασίας για την εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθεί.

3.     Οι μη συμμετέχοντες στην πρωινή προσευχή, αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι μαθητές, παρευρίσκονται στη διαδικασία, σεβόμενοι με τη στάση τους τη συμμετοχή των συμμαθητών τους σ΄αυτήν.

4.     Μαθητές που καθυστερούν στην πρωινή τους προσέλευση, δεν γίνονται δεκτοί στην αίθουσα διδασκαλίας, εκτός από ειδικές, αιτιολογημένες περιπτώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του υπόλοιπου προγράμματος (2η διδακτική ώρα και μετά), απαιτείται έγγραφη έγκριση του Διευθυντή του σχολείου.

5.     Η είσοδος στις αίθουσες διδασκαλίας γίνεται αμέσως μετά την πρωινή συγκέντρωση ή μετά το τέλος των διαλειμμάτων. Μετά την είσοδο του διδάσκοντος στην αίθουσα δεν επιτρέπεται η είσοδος των μαθητών, εκτός από αιτιολογημένες περιπτώσεις.

6.     Μετά την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος, τόσο κατά την διάρκεια του μαθήματος όσο και κατά τη διάρκεια  των διαλειμμάτων, οι μαθητές δεν απομακρύνονται από το σχολικό χώρο (περιφραγμένος χώρος του σχολείου).

7.     Σε περίπτωση αναγκαίας αποχώρησης κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο μαθητής οφείλει να ενημερώσει τον καθηγητή του μαθήματος και ο Διευθυντής ή ο υποδιευθυντής ή ο νόμιμα ορισμένος αντικαταστάτης τους, δίνουν και τη σχετική άδεια, μετά από ενημέρωση του κηδεμόνα. Ο μαθητής οφείλει να ενημερώσει τον απουσιολόγο του τμήματος που φέρει άμεσα το απουσιολόγιο προς υπογραφή/σφραγίδα στο διευθυντή/υποδιευθυντή του σχολείου.

8.Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, δεν επιτρέπεται η είσοδος ή έξοδος μαθητών από την αίθουσα διδασκαλίας, παρά μόνο για σοβαρούς λόγους.

9.Σε περίπτωση απουσίας καθηγητή οι μαθητές ενημερώνουν και περιμένουν οδηγίες από τη διεύθυνση του σχολείου.

10.Η φοίτηση των μαθητών χαρακτηρίζεται με Πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων σε ειδική συνεδρίαση του την ημέρα λήξης των μαθημάτων (πριν την έναρξη των εξετάσεων), σαν επαρκής ή ανεπαρκής, με βάση το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

11.Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής, προσέρχονται κανονικά στις εξετάσεις του Ιουνίου.

12.Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

13.Με βάση τα προβλεπόμενα από τη σχετική νομοθεσία όρια, επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση, όταν το σύνολο των απουσιών ενός μαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες.

14.Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών, υπεύθυνοι είναι οι κηδεμόνες τους ή οι ίδιοι οι μαθητές, αν είναι ενήλικες. Σε κάθε περίπτωση το σχολείο, μέσω του υπεύθυνου καθηγητή, ενημερώνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή τηλεφωνική επικοινωνία τους κηδεμόνες όλων των μαθητών που έχουν συμπληρώσει τριάντα (30) απουσίες, το οποίο αποστέλλεται από την πρώτη έως την πέμπτη ημέρα κάθε μήνα, για τις απουσίες του μήνα που προηγήθηκε.

 

  ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

1.     Συντονίζουν την προσέλευση και τη σύνταξη των μαθητών, κατά την πρωινή συγκέντρωση, σε συνεργασία με τον καθηγητή της Φυσικής Αγωγής και τους λοιπούς καθηγητές, που έχουν μάθημα την πρώτη ώρα.

2.     Απομακρύνουν τους μαθητές από τις αίθουσες διδασκαλίας, κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.

3.     Επιτηρούν και προστατεύουν τους μαθητές κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.

4.     Φροντίζουν για την κόσμια συμπεριφορά των μαθητών, κατά την είσοδο τους στην αίθουσα, μετά το χτύπημα του κουδουνιού.

 

 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΧΩΡΟ

1.     Ο σεβασμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι βασική υποχρέωση όλων. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η τήρηση ησυχίας, μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και γενικά μέσα στο σχολικό χώρο.

2.     Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου.

3.     Οι καθηγητές κρατούν απενεργοποιημένα τα κινητά τους τηλέφωνα και δεν τα χρησιμοποιούν για κανένα λόγο κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

4.     Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα  στους χώρους του σχολείου.

5.     Κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω (παράγραφοι 2 και 3) αποτελεί αντικείμενο αυστηρού παιδαγωγικού ελέγχου, στη βάση των σχετικών απαγορευτικών διατάξεων. Πέραν των άλλων είναι παιδαγωγικά ανεπίτρεπτο να νομιμοποιούνται σιωπηρά με την ανοχή του σχολείου συμπεριφορές που θεωρούνται επιζήμιες για τη δημόσια και προσωπική υγεία και απαξιώνουν το σχολείο ως χώρο συλλογικής εκπαιδευτικής διαδικασίας.

6.     Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται τη δημόσια - σχολική περιουσία, προσέχοντας να μην προκαλούν φθορές με πράξεις ή παραλείψεις τους. Αποφεύγουμε να γράφουμε στους τοίχους, και γενικά στο χώρο του σχολείου, συνθήματα, σύμβολα, σχήματα, άσεμνες λέξεις ή φράσεις κ.τ.λ. που και αντιαισθητικά είναι και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια υποβιβάζουν.

7.     Οι ενδεχόμενες ζημιές-καταστροφές, που γίνονται  με ευθύνη μαθητών στη σχολική περιουσία, αποκαθίστανται από εκείνους που ευθύνονται, άμεσα ή έμμεσα, για την πρόκληση τους. Σε περίπτωση μη εντοπισμού τους, την ευθύνη αποκατάστασης αναλαμβάνει το πενταμελές συμβούλιο του τμήματος.

8.     Οι σχολικοί χώροι, τα έπιπλα και τα μέσα διδασκαλίας (θρανία, καθίσματα, πίνακες κ.τ.λ.) διατηρούνται καθαρά και σε καλή κατάσταση.

9.     Στις αίθουσες διδασκαλίας τηρείται το σχεδιάγραμμα θέσεων, που έχει συμφωνηθεί με τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος.

10.  Οι ανακοινώσεις, τόσο του σχολείου, όσο και των Μαθητικών Κοινοτήτων, είναι σεβαστές και δεν καταστρέφονται. Η επικοινωνία είναι θεμέλιο για την επιτυχία των σκοπών του σχολείου.

11.  Το απουσιολόγιο και το βιβλίο ύλης είναι δημόσια έγγραφα και πρέπει να προστατεύονται. Η  καταστροφή τους είναι ανεπίτρεπτη και τιμωρείται.

12.  Η άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας από άτομα ή ομάδες προς άλλους μαθητές, η χειροδικία, η χρήση υβρεολόγιου κ.τ.λ. προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ελέγχονται αυστηρά και αποτελούν αντικείμενα παιδαγωγικού ελέγχου.

13.  Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, οι μαθητές οφείλουν να βγαίνουν έξω από τις αίθουσες διδασκαλίας (οι πόρτες των οποίων παραμένουν κλειστές για λόγους ασφαλείας), να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των εφημερευόντων καθηγητών και να μην βγαίνουν έξω από τον αύλειο χώρο του σχολείου..

14.  Η παρουσία μαθητών στο γραφείο των καθηγητών δικαιολογείται μόνο στα πλαίσια προγραμματισμένης και συγκεκριμένης συνεργασίας τους μαζί τους.

15.  Δεν επιτρέπεται για λόγους ασφαλείας η πρόσκληση και συναναστροφή των μαθητών με εξωσχολικά άτομα στο χώρο του σχολείου, πλην των κηδεμόνων τους.

16.  Απαγορεύεται η προσέλευση και παραμονή οποιουδήποτε εξωσχολικού ατόμου στις αίθουσες διδασκαλίας κατά τη διάρκεια του μαθήματος, πλην όσων διαθέτουν τη σχετική έγκριση των προϊσταμένων αρχών ή του Υπουργείου Παιδείας.

17.  Στο χώρο του σχολείου δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία ή η διανομή εξωσχολικών εντύπων, πλην εκείνων που καθορίζονται από σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου ή άλλων υπηρεσιακών παραγόντων, καθώς και η χρήση ραδιοφώνου, άλλων ηχητικών συσκευών ή ηλεκτρονικών συσκευών ηχογράφησης– βιντεοσκόπησης από τους μαθητές.

18.  Οι μαθητές αποφεύγουν προκλητικά στοιχεία στην εμφάνιση τους και σεβόμενοι το χώρο του σχολείου κινούνται στα γενικώς αποδεκτά όρια της ευπρέπειας και της κοσμιότητας. Ακραίες περιπτώσεις αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τη Μαθητική κοινότητα του τμήματος με τη συνεργασία του σύμβουλου καθηγητή, από το 15μελές Μαθητικό συμβούλιο του σχολείου και τέλος αν παραστεί ανάγκη από το Σύλλογο διδασκόντων.

19.  Ενδεχόμενα πειθαρχικά παραπτώματα και συμπεριφορές  μαθητών που εμποδίζουν την ομαλή εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αντιμετωπίζονται σε παιδαγωγική – αποτρεπτική κυρίως προοπτική μέσα στην τάξη, με τη συνεργασία των διδασκόντων καθηγητών, του υπεύθυνου καθηγητή και της Μαθητικής κοινότητας του τμήματος (Συμβούλιο Τμήματος). Ακραίες περιπτώσεις αντιμετωπίζονται από το Σύλλογο διδασκόντων, με την παρουσία των εμπλεκομένων μαθητών και των εκπροσώπων των Μαθητικών κοινοτήτων.

 

  ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ- ΕΚΔΡΟΜΕΣ- ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

1.     Ο σχεδιασμός, οργάνωση και πραγματοποίηση εκδρομών, εκπαιδευτικών και διδακτικών επισκέψεων και περιπάτων προβλέπονται και καθορίζονται λεπτομερώς από τη σχετική νομοθεσία. Συγκεκριμένα λαμβάνεται υπόψη η «Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Φ. 14/89494/ΓΔ4/2020, ΦΕΚ 2888/Β/17-7-2020» με θέμα τις «Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών και μετακινήσεις εκπαιδευτικών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας.»

2.     Ο χώρος των περιπάτων – εκδρομών θεωρείται σχολικός, γι’ αυτό και η συμπεριφορά των συμμετεχόντων σ΄ αυτές πρέπει να είναι αντίστοιχη με τη συμπεριφορά τους μέσα στο σχολείο.

3.     Κατά τη διάρκεια τους απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε μεταφορικού μέσου, πλην αυτών που έχει ορίσει ο Σύλλογος καθηγητών και η Διεύθυνση του σχολείου.

4.     Οι μαθητές οφείλουν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες που αναπτύσσει το σχολείο, στις γιορτές, στις παρελάσεις και γενικά σε κάθε εκδήλωση στην οποία συμμετέχει επίσημα το σχολείο.

5.     Οι Μαθητικές  Κοινότητες μπορούν με δική τους πρωτοβουλία και με τη συνεργασία και την τελική έγκριση της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου, να διοργανώνουν πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες που προβλέπονται από τον κανονισμό λειτουργίας τους, χρησιμοποιώντας για τις εκδηλώσεις αυτές τους χώρους του σχολείου.

6.     Το προεδρείο του Μαθητικού Συμβουλίου συμμετέχει με δικαίωμα λόγου στις συνεδριάσεις του συλλόγου καθηγητών, όταν συζητούνται πολιτιστικές, αθλητικές και γενικότερα μαθητικές δραστηριότητες.

 

 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ  ΚΑΙ  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 31 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με Αριθμό 79942/ΓΔ4/2019ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019:

1)Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών έχει την παιδαγωγική ευθύνη να προβαίνει σε ενέργειες και να εφαρμόζει πρακτικές για τη δημιουργία στο σχολείο του κλίματος που απαιτείται για την υλοποίηση των στόχων της εκπαίδευσης και για τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών/τριών έτσι, ώστε να σέβονται τους διαφορετικούς ρόλους και να αναγνωρίζουν την ανάγκη τήρησης των κανόνων. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να χρησιμοποιεί όλους τους διαθέσιμους τρόπους (π.χ. συμβουλευτικές συναντήσεις με τις υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές, διαδικασία διαμεσολάβησης) για την αντιμετώπιση κάθε παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς.

Στις περιπτώσεις των μαθητών/τριών που δε βελτιώνουν τη συμπεριφορά τους ο Σύλλογος Διδασκόντων/ ουσών προβαίνει στη λήψη μέτρων, τα οποία είναι: α) προφορική παρατήρηση, β) επίπληξη, γ) αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας, δ) αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) ημερών, ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

2)Τα παιδαγωγικά μέτρα των περιπτ. γ' και δ' της παρ. 1 επιβάλλονται εφόσον κρίνεται ότι τα παιδαγωγικά μέτρα που έχουν ήδη εφαρμοστεί δεν έχουν φέρει αλλαγή της στάσης του/της μαθητή/τριας ή αν πρόκειται για σοβαρή παρέκκλιση, έστω και μεμονωμένη. Το παιδαγωγικό μέτρο της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος επιβάλλεται μόνο αν, επιπλέον των ανωτέρω, κρίνεται ότι δεν είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος.

3)Τα παιδαγωγικά μέτρα της παρ. 1 αξιοποιούνται ως εξής:

α) Κάθε διδάσκων/ουσα καθηγητής/τρια μπορεί να αξιοποιήσει τα παιδαγωγικά μέτρα α και β.

β) Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου μπορεί να αξιοποιήσει τα παιδαγωγικά μέτρα α, β και γ.

γ) Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών μπορεί να αξιοποιήσει τα παιδαγωγικά μέτρα α, β, γ, δ και ε.

δ) Την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος μπορεί να την επιβάλει μόνο ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών με απόφαση στην οποία πρέπει να αιτιολογείται ειδικά ο λόγος για τον οποίο κρίνεται ότι δεν είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Κ.Ε.Σ.Υ. εφόσον ο/η μαθητής/τρια έχει αξιολογηθεί ή, σε διαφορετική περίπτωση, του υπεύθυνου παιδαγωγικής ευθύνης Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας.

 

 ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ – ΒΡΑΒΕΙΑ ΗΘΟΥΣ

 

1. Στους/στις μαθητές/τριες που επιτυγχάνουν βαθμό ετήσιας προόδου «άριστα» απονέμεται, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, «Αριστείο Προόδου».

2. Στους/στις μαθητές/τριες κάθε τμήματος που επιτυγχάνουν τον μεγαλύτερο βαθμό ετήσιας προόδου και διαγωγή «εξαιρετική» απονέμεται, μετά από απόφαση του Συλλόγου 3. Διδασκόντων/ουσών, «Βραβείο Προόδου». Σε περίπτωση ισοβαθμίας το «Βραβείο Προόδου» απονέμεται σε όλους/ες τους μαθητές/τριες που ισοβάθμισαν.

3. Στους/στις μαθητές/τριες οι οποίοι/ες έχουν σημειώσει σημαντική βελτίωση της επίδοσης τους, απονέμεται, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, «Έπαινος Προσωπικής Βελτίωσης».

4. Στους/στις μαθητές/τριες που διακρίνονται για ιδιαίτερες πράξεις αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς και για πράξεις που εκφράζουν πνεύμα ανιδιοτελούς φιλαλληλίας απονέμεται ειδικός έπαινος.

              5.  Για τμήματα και συγκεκριμένους μαθητές που λειτουργούν σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας με γνώμονα τη διάθεση και την προσπάθειά τους για μάθηση και δημιουργικότητα καθώς και την επίτευξη θετικού κλίματος, καλής συμπεριφοράς, συνεργασίας και αλληλεγγύης στην τάξη και εν γένει στο σχολείο απονέμεται Βραβείο Τμήματος και Βραβείο Ήθους.

 

 

 Μέτρα προφύλαξης από τον ιό SARS-Cov-2 που προκαλεί τη νόσο COVID-19

 

Σύμφωνα με τον  ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Οδηγίες, Σεπτέμβριος 2020)

 

Προστατεύουμε τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές με συγκεκριμένες ενέργειες:

 

● Αφιερώνουμε χρόνο για να ενημερώσουμε τους μαθητές  για τον ιό αλλά και για να τους ενθαρρύνουμε να μιλήσουν για τους φόβους τους και τις ανησυχίες τους σχετικά με αυτόν.

● Ενημερώνουμε τα παιδιά για την αξία της προστατευτικής μάσκας, ιδιαίτερα αν δεν μπορούν να τηρηθούν οι απαραίτητες αποστάσεις, τόσο σε κλειστούς χώρους όσο και σε ανοικτούς όταν υπάρχει συνωστισμός. Εκπαιδεύουμε τα παιδιά στον τρόπο της σωστής χρήσης προστατευτικής μάσκας. Επιμένουμε ότι η μάσκα είναι αυστηρά προσωπικό αντικείμενο.

● Ενημερώνουμε τα παιδιά ότι πρέπει να αποφεύγουν κατά το δυνατόν την κοντινή επαφή με τα άτομα που δεν ανήκουν στο άμεσο περιβάλλον τους. Στο σχολείο, αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα παιδιά που δεν πηγαίνουν στο ίδιο τμήμα με αυτά. Συνδέουμε αυτές τις συστάσεις με τον κύριο τρόπο μετάδοσης του ιού (μικρά σταγονίδια που αποβάλλουμε όταν μιλάμε, τραγουδάμε ή βήχουμε). Τους ενημερώνουμε να φροντίζουν να κρατούν τις μέγιστες δυνατές αποστάσεις από γνωστούς και άγνωστους έξω από το σχολείο.

● Εκπαιδεύουμε τα παιδιά να πλένουν τα χέρια τους με σαπούνι και νερό, τρίβοντάς τα για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα ή να εφαρμόζουν αντισηπτικό διάλυμα χεριών μετά από κάθε διάλειμμα και ιδιαίτερα πριν τη λήψη φαγητού και μετά τη χρήση της τουαλέτας.

● Ενημερώνουμε τα παιδιά να μείνουν σπίτι αν νιώθουν άρρωστα.

● Βοηθάμε τα παιδιά να συμμετέχουν στον συχνό καθαρισμό των επιφανειών και των αντικειμένων μέσα στην τάξη (π.χ. θρανία, τσάντες, βιβλία, υπολογιστές κλπ.).

● Ενημερώνουμε τα παιδιά για το πόσο σημαντικό είναι να μην ανταλλάσσουν μεταξύ τους αντικείμενα (π.χ. στυλό, βιβλία, κινητά τηλέφωνα, χαρτονομίσματα, κέρματα κλπ.).

● Παρακολουθούμε καθημερινά τον αριθμό των μαθητών που λείπουν και ενημερώνεται ο  διευθυντής του σχολείου σε περίπτωση που ο αριθμός των απόντων μαθητών αυξάνεται.

 

Επομένως παρέχουμε στους μαθητές μας τις ακόλουθες συμβουλές:

 

 Προστάτευσε τον εαυτό σου και το σχολείο σου!

 

 Να φοράς προστατευτική μάσκα στους εσωτερικούς χώρους του σχολείου καθώς και στους εξωτερικούς όταν υπάρχει συνωστισμός. Μάθε τον τρόπο της σωστής χρήσης μάσκας. Η μάσκα είναι αυστηρά προσωπικό αντικείμενο.

 Να αποφεύγεις να έρχεσαι σε κοντινή επαφή με παιδιά του σχολείου σου, ιδιαίτερα όσα δεν πηγαίνουν στο Τμήμα που πας εσύ. Το ίδιο ισχύει και με τους μεγάλους. Να φροντίζεις να κρατάς τις μέγιστες δυνατές αποστάσεις από φίλους και γνωστούς σου έξω από το σχολείο.

 Να πλένεις συχνά τα χέρια σου με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, ειδικά πριν τη λήψη φαγητού και μετά τη χρήση της τουαλέτας. Αν δεν υπάρχει σαπούνι και νερό, μπορείς να χρησιμοποιείς αντισηπτικό χεριών.

 Να βήχεις ή να φτερνίζεσαι στον αγκώνα σου ή σε χαρτομάντιλο, το οποίο θα πετάς αμέσως σε κάδο απορριμμάτων.

 Να μην βάζεις τα χέρια σου στο στόμα, στη μύτη ή στα μάτια σου.

 Να μην ανταλλάσσεις αντικείμενα (όπως στυλό, μολύβι, γόμα, κινητό τηλέφωνο, χαρτονομίσματα, κέρματα κλπ.) με τους συμμαθητές σου.

 Εάν εμφανίσεις πυρετό, βήχα ή άλλα συμπτώματα να ενημερώσεις άμεσα τους γονείς/κηδεμόνες σου ή τον καθηγητή ή δάσκαλό σου και να μείνεις σπίτι μέχρι να νιώσεις τελείως καλά. Με τους γονείς σου θα κρίνετε εάν χρειάζεται ιατρική συμβουλή ή εξέταση.


 

Χάρτης

 
 

Στοιχεία Επικοινωνίας

4o ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ

Μοναστηρίου 326 ΕΥΟΣΜΟΣ - 54628

Τηλέφωνα: 2310709535, 2310764950, 2311232371

E-mail: mail@4lyk-evosm.thess.sch.gr